Högt blodtryck

Vad är högt blodtryck? Högt blodtryck eller hypertoni är ett medicinskt tillstånd där det artäriella blodtrycket är höjt. Det är motsatsen till hypotoni som är onormalt lågt blodtryck. I Sverige har ungefär 1,8 miljoner personer högt blodtryck, det motsvarar 27% av den vuxna befolkningen.

Se tabell nedan över gränsvärde för högt blodtryck och prehypertoni.

Högt blodtryck är en av riskfaktorerna för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och artärbråck och är en av de vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt. Ett måttligt högt blodtryck leder till lägre medellivslängd. Förändringar i kost och livstil kan förbättra blodtrycket och minska risken för de negativa hälsoeffekterna, men behandling med läkemedel kan vara nödvändigt för patienter där livstilsförändringar är mindre effektiva eller otillräckliga.

Här läser du mer om hur ditt höga blodtryck effektivt kan behandlas med losartan.

Gränsvärden för högt blodtryck

Blodtrycket i kroppen varierar beroende på aktivitetsnivå. Vid fysisk aktivitet, stress och psykisk anspänning är blodtrycket högt, medan vid vila sjunker blodtrycket. Normalt mäter man blodtrycket vid vila för att bestämma om det är högt, och för att få diagnosen krävs ett blodtryck högt vid flera mätningstillfällen.

Blodtryck mäts utifrån de systoliska och diastoliska blodtrycken. Systoliskt blodtryck är trycket i kärlen när hjärtat pumpar ut blod och diastoliskt är trycket i kärlen melllan hjärtslagen. Ett systoliskt eller diastoliskt blodtryck högre än normalvärden för aktuell åldersgrupp klassificeras som högt blodtryck. Det finns tre stadier av högt blodtryck, prehypertoni, hypertoni stadium 1 och hypertoni stadium 2 (farligt högt blodtryck).

I nedanstående tabell kan man se gränsvärde för högt blodtryck:

Kategori Systoliskt tryck, mmHg Diastoliskt tryck, mmHg
Hypotoni < 90 < 60
Normalt 90-119 60-79
Prehypertoni 120-139 80-89
Hypertoni stadium 1 140-159 90-99
Hypertoni stadium 2 ≥ 160 ≥ 100

Du kan själv, eller på din vårdcentral, kontrollera ditt blodtryck med hjälp av en blodtrycksmätare.

Blodtryck normalvärde

Normalt bör blodtrycket ligga under 120/80 mmHg (normalvärde i Sverige) och gränsen farligt högt går vid 140/90 mmHg, dock ska blodtrycket vägas samman med andra faktorer.

Läs vidar om symptom på högt blodtryck och behandling av högt blodtryck.