Kontraindikationer losartan och hydroklortiazid

Innan man tar läkemedel med losartan och hydroklortiazid bör man beakta vissa saker.

Undvika losartan och hydroklortiazid

Det finns särskilda fall när man ska undvika att ta läkemedel med losartan och hydroklortiazid:

 • Om man är allergisk (överkänslig) mot losartan, hydroklortiazid eller något av de andra ämnena i läkemedlet
 • Om man är allergisk (överkänslig) mot andra sulfonamidderivat (t.ex. mot andra tiazider eller vissa antibakteriella läkemedel som kombinationen trimetoprim och sulfametoxazol)
 • Om man har en nedsatt leverfunktion
 • Om man har svårt nedsatt njurfunktion eller om njurarna inte producerar någon urin
 • Om man har låga kaliumnivåer, eller natriumnivåer eller höga kalciumnivåer som inte kan justeras genom behandling
 • Om man har gikt
 • Under de sista sex månaderna av graviditeten

Försiktighet med losartan och hydroklortiazid

På grund av de biverkningar som losartan och hydroklortiazid kan ge upphov till är det viktigt att läkaren känner till om patienten har eller har haft någon av nedanstående besvär. Detta för att kunna vara särskilt observant på hur läkemedlet påverkar patienten.

 • Angioödem (svullnad av ansikte, läppar, svalg och/eller tunga)
 • Kraftiga kräkningar eller diarréer
 • Trånga eller blockerade blodkärl till njurarna
 • Bara har en fungerande njure
 • Hjärtsvikt
 • Förträngning i artärer
 • Problem med hjärtklaffarna eller hjärtmuskeln
 • Diabetes
 • Allergiskt tillstånd, astma eller tillstånd som orsakar ledvärk, hudutslag och feber
 • Höga kalciumnivåer eller låga kaliumnivåer eller äter kaliumsparande kost
 • Primär hyperaldosteronism

Andra fall som det är viktigt att läkaren känner till:

 • Tar diuretika (vätskedrivande läkemedel) eller äter saltfattig kost som leder till kraftig vätskeförlust
 • Nyligen genomgått njurtransplantation
 • Om man ska genomgå narkos eller annat kirurgiskt ingrepp, eller ska genomgå ett test för paratyroideafunktion

Intag av andra läkemedel

Man ska vara försiktig om man använder något av följande läkemedel medan man behandlas med losartan och hydroklortiazid:

 • Läkemedel som innehåller litium ska bara tas tillsammans med losartan och hydroklortiazid om noga övervakning av läkare kan ske.
 • Läkemedel som bibehåller kaliumnivåerna eller kan öka kaliumnivåerna (t.ex. kaliumtillskott, saltersättningsmedel innehållande kalium eller kaliumsparande läkemedel som vissa diuretika (urindrivande medel))
 • Vissa laxermedel
 • Läkemedel för behandling av gikt
 • Läkemedel för behandling av hjärtrytmrubbningar
 • Diabetesmediciner
 • Andra blodtryckssänkande läkemedel
 • Steroider
 • Cancerläkemedel
 • Smärtstillande läkemedel
 • Läkemedel mot ledinflammation
 • Resiner mot förhöjt kolesterol
 • Muskelavslappnande läkemedel
 • Sömntabletter
 • Opioidläkemedel

Graviditet och amning

Eftersom losartan kan ge upphov till fosterskador så är det viktigt att underrätta läkaren om man planerar att bli gravid, blir gravid under behandling eller om man tror att man är gravid. Losartan ska undvikas i början av graviditeten och ej tas under de sista sex månaderna. Läkemedel med losartan och hydroklortiazid byts då ut mot ett annat typ av läkemedel.

Även under amning bör losartan undvikas, särskilt för nyfödda och för tidigt födda barn.