Kontraindikationer losartan

Innan man tar losartan bör man beakta vissa saker.

Undvika losartan

Det finns särskilda fall när man ska undvika att ta losartan:

 • Om man är allergisk (överkänslig) mot losartan eller något av de andra ämnena i läkemedlet
 • Om man har en nedsatt leverfunktion
 • Under de sista sex månaderna av graviditeten

Losartan används bl.a. för att behandla kronisk hjärtsvikt när en ACE-hämmare inte anses lämpligt. Har man stabiliserat sin hjärtsvikt med en ACE-hämmare bör man inte byta till losartan.

Försiktighet med losartan

På grund av de biverkningar som losartan kan ge upphov till är det viktigt att läkaren känner till om patienten har eller har haft någon av nedanstående besvär. Detta för att kunna vara särskilt observant på hur läkemedlet påverkar patienten.

 • Angioödem (svullnad av ansikte, läppar, svalg och/eller tunga)
 • Kraftiga kräkningar eller diarréer
 • Trånga eller blockerade blodkärl till njurarna
 • Hjärtsvikt, särskilt om behandling med betablockerare
 • Problem med hjärtklaffarna eller hjärtmuskeln
 • Nedsatt hjärtfunktion eller av sjukdomar i hjärnans blodkärl
 • Primär hyperaldosteronism

Andra fall som det är viktigt att läkaren känner till:

 • Tar diuretika (vätskedrivande läkemedel) eller äter saltfattig kost som leder till kraftig vätskeförlust
 • Nyligen genomgått njurtransplantation

Intag av andra läkemedel

Man ska vara försiktig om man använder något av följande läkemedel medan man behandlas med losartan:

 • Andra blodtryckssänkande läkemedel eftersom de kan sänka blodtrycket ytterligare. Det finns andra läkemedel/läkemedelsklasser som också sänker blodtrycket: tricykliska antidepressiva medel, antipsykosmedel, baklofen, amifostin.
 • Läkemedel som bibehåller kaliumnivåerna eller kan öka kaliumnivåerna (t.ex. kaliumtillskott, saltersättningsmedel innehållande kalium eller kaliumsparande läkemedel som vissa diuretika [amilorid, triamteren, spironolakton] eller heparin).
 • Icke steroida anti-inflammatoriska medel som t.ex. indometacin inklusive COX-2-hämmare eftesrom de kan minska den blodtryckssänkande effekten hos losartan. Om man har försämrad njurfunktion och använder sådant läkemedel kan det leda till ännu sämre njurfunktion.
 • Läkemedel som innehåller litium ska bara tas tillsammans med losartan om noga övervakning av läkare kan ske.

Graviditet och amning

Eftersom losartan kan ge upphov till fosterskador så är det viktigt att underrätta läkaren om man planerar att bli gravid, blir gravid under behandling eller om man tror att man är gravid. Losartan ska undvikas i början av graviditeten och ej tas under de sista sex månaderna. Losartan byts då ut mot ett annat typ av läkemedel.

Även under amning bör losartan undvikas, särskilt för nyfödda och för tidigt födda barn.