Biverkningar

Losartan Biverkningar  

Liksom för andra läkemedel så finns det biverkningar för losartan. Dock är det inte alla som tar medicinen som drabbas av biverkningar, de flesta klarar läkemedlet bra. Om biverkningar uppstår så är dessa generellt sett mindre allvarliga och kräver antingen ingen vård eller enkel vård. Allvarliga biverkningar är mer sällsynta. Losartan har testats utförligt i kliniska studier och i dessa studier har biverkningarna dokumenterats.

Eftersom losartan påverkar blodtrycket kan man märka av yrsel (som kan bero på den blodtryckssänkande effekten) i samband med att man startar läkemedelsbehandlingen. Det är därför viktigt att börja behandlingen med låg dos och sedan justera dosen efter den blodtryckssänkande effekten som fås hos varje individ. Läs mer om hur losartan fungerar här.

Eftersom yrsel och dåsighet kan förekomma är det viktigt att vara observant på detta, då det kan påverka körförmåga eller användande av maskiner.

Losartan jämfört med ACE-hämmare

Till skillnad från ACE-hämmare så ger losartan sällan hosta, och är alltså en anledning till att losartan ges istället för ACE-hämmare (hosta är en biverkning som uppträder hos 7-15% eller mer av patienterna som tar ACE-hämmare). Livshotande angioödem (svullnad i huden) förekommer hos både ACE-hämmare och hos angiotensin II-antagonister som losartan, fast verkar vara mindre förekommande hos de senare.

Losartan vid graviditet

Läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteron systemet som tas under andra och tredje trimestern har associerats med fosterskador och -dödlighet samt skador eller dödlighet hos för tidigt födda. Därför ska man undvika att ta losartan under de sista sex månaderna av graviditeten samt vid amning. Läs mer om detta under kontraindikationer losartan eller kontraindikationer losartan och hydroklortiazid.

Losartan tillsammans med andra läkemedel

Följande kliniskt signifikanta interaktioner med andra läkemedel har rapporterats:

  • Läkemedel som ketoconazole (Nizoral) och troleandomycin (Tao) hämmar cytochrome P450 och kan därför minska effekten av losartan.
  • Samtidig användning av losartan och cimetidine (Tagamet) har befunnits öka biotillgängligheten av losartan med 18 %.
  • Rifampin (Rifadin) kan ge en 20 % minskning av biotillgängligheten av losartan.

(Referens: Schaefer KL, Porter JA. Angiotensin II receptor antagonists: the prototype losartan. Ann Pharmacother 1996;30:625-36.)

Listade biverkningar 

Biverkningar för läkemedel med enbart losartan som aktiv substans skiljer sig delvis åt från biverkningar för läkemedel som har både losartan och hydroklortiazid som aktiv substans. Lista över biverkningar finns under Biverkningar losartan och Biverkningar losartan och hydroklortiazid.