Biverkningar losartan

Nedan finns listade biverkningar för losartan.

OBS! Klicka här för mer utförlig information om hur din kropp påverkas av losartan.

Biverkningar delas in efter hur ofta biverkningarna har rapporterats:

 • Mycket vanlig: inträffar hos fler än 1 av 10 patienter
 • Vanlig: inträffar hos fler än 1 av 100 till 1 av 10 patienter
 • Mindre vanlig: inträffar hos fler än 1 av 1 000 till 1 av 100 patienter
 • Sällsynt: inträffar hos fler än 1 av 10 000 till 1 av 1 000 patienter
 • Mycket sällsynt: inträffar hos färre än 1 av 10 000 patienter
 • Okänd frekvens: kan inte beräknas från tillgänglig data

Allvarlig men sällsynt biverkning för losartan

Upplever man en allvarlig allergisk reaktion (utslag, klåda, svullnad av bl.a. ansikte, läppar, mun eller svalg) ska man sluta ta läkemedlet och uppsöka läkare.

Vanliga biverkningar för losartan

 • yrsel
 • lågt blodtryck
 • kraftlöshet
 • trötthet
 • lågt blodsocker (hypoglykemi)
 • överskott av kalium i blodet (hyperkalemi)

Mindre vanliga biverkningar för losartan

 • sömnighet
 • huvudvärk
 • sömnstörningar
 • känsla av att hjärtat slår fort (hjärtklappning)
 • kraftig bröstsmärta (angina pectoris)
 • lågt blodtryck (särskilt efter kraftig vätskeförlust från kroppen t ex hos patienter med svår hjärtsvikt eller under behandling med högdosdiuretika)
 • dos-relaterade ortostatiska effekter såsom blodtrycksfall då man hastigt reser sig upp från liggande eller sittande ställning
 • andfåddhet (dyspné)
 • buksmärta
 • förstoppning
 • diarré
 • illamående
 • kräkningar
 • nässelfeber (urtikaria)
 • klåda (pruritus)
 • utslag
 • svullnad (ödem)

Sällsynta biverkningar för losartan

 • inflammation i blodkärlen (vaskulit inkluderande Henoch-Schönleins purpura)
 • domningar eller stickningar
 • svimning
 • snabb och oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer) och stroke
 • inflammation i levern (hepatit)
 • förhöjda alaninaminotransferas (ALAT)-nivåer i blodet, vanligtvis reversibel efter utsättande av behandling.

Okänd frekvens – biverkningar för losartan

 • minskat antal röda blodkroppar (anemi)
 • minskat antal blodplättar
 • migrän
 • hosta
 • onormal leverfunktion
 • muskel- och ledvärk
 • förändringar av njurfunktionen (kan vara reversibel efter utsättande av behandling) inklusive njursvikt
 • influensaliknande symtom
 • ökning av urea i blodet
 • ökning av serumkreatinin och serumkalium hos patienter med hjärtsvikt
 • ryggvärk och urinvägsinfektion